សិទ្ធទទួលបានកម្មវិធី Fresh Bucks

Fresh Bucks ជួយ​ពលរដ្ឋនៅ​ទីក្រុង Seattle ដែលមានប្រាក់​តិចតួចឲ្យ​មាន​លទ្ធភាព​ទិញបន្ថែ​និងផ្លែឈើបាន​។

ឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប័ណ្ណទូទាត់ Fresh Bucks ឬទេ។  ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចបំពេញពាក្យសុំភ្លាមៗ។  វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់!

តើមានសំណួរអ្វីដែរឬទេ? សូមអាន FAQs របស់យើង។  Fresh Bucks ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីពន្ធភេសជ្ជៈជាតិផ្អែម​របស់ City of Seattle។

សូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលបានកម្មវិធី Fresh Bucks ដែរឬទេ។