Fresh Buck tiif Ulaagaa Guutuu

Fresh Bucks jiraattoota Seattle bajata xiqqaadhaan akka kuduraa fi muduraa argatan isaan gargaara.

Fresh Bucks vouchersiidhaaf darbuu kee ilaaluuf gaaffiiwwan armaan gadii deebisi. Yoo dabarte, iyyaannoo battalumatti guutuu ni dandeessa. Amma kana salphaadha!

Gaaffiiwwan? Gaaffiiwwan yeroo hedduu gaafataman (FAQs) keenya dubbisi. Fresh Bucks Taaksii Dhugaatiiwwan Mi’aawaa Magaalaa Seattle kan deeggaramuudha.

Fresh Bucks vouchersiidhaf darbuu kee ilaaluuf, maaloo gaaffiiwwan armaan gadii deebisi.