Kwalipikasyon para sa Fresh Bucks

Tumutulong ang Fresh Bucks sa mga residente ng Seattle na may limitadong badyet upang makabili ng mga prutas at gulay.

Sagutan ang mga tanong sa ibaba upang malaman kung kwalipikado ka para sa mga Voucher ng Fresh Bucks.  Kung kwalipikado ka, maaari kang sumagot ng aplikasyon kaagad.  Madali lang ito!

May mga tanong? Basahin ang aming mga FAQ.  Ang Fresh Bucks ay pinopondohan ng Sweetened Beverage Tax (Buwis sa Pinatamis na Inumin) ng Lungsod ng Seattle (City of Seattle).

Mangyaring sagutin ang mga tanong na ito para malaman kung kwalipikado ka para sa mga Voucher ng Fresh Bucks.