ን Fresh Bucks ብቑዕ ምዃን

Fresh Bucks ብውሑድ ባጀት ዝነብሩ ናይ Seattle ነበርቲ ብተመጣጣኒ ዋጋ ፍሩታታትን ኣሕምልቲን ክረኽቡ ዝሕግዝ ትካል እዩ።

ንናይ Fresh Bucks ትኬታት ከምትበቕዑ ንምርኣይ ትሕት ኢሎም ዘለዉ ሕቶታት መልሱ።  እንተሓሊፍኩም፣ ብቐጥታ ማመለከቻ ምምላእ ትኽእሉ ኢኹም።  ማዕረ ክንድዚ ቀሊል እዩ!

ሕቶታት? ብተደጋጋሚ ዝቐርቡልና ሕቶታት ኣንብብ።  Fresh Bucks ከተማ ሲያትል ካብ ምቁር መስተታት ብዝእክቦ ቀረጽ ይምወል።

ንናይ Fresh Bucks ትኬታት ከምትበቕዑ ንምርኣይ እዞም ሕቶታት እዚኦም መልሱ።